UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Số 06 Hùng Vương - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
PHẦN MỀM QUẢN LÝ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Tiếp dân

- Tiếp dân thường xuyên.
- Tiếp dân định kỳ.

Tiếp nhận, phân loại đơn

- Tiếp nhận đơn thư.
- Phân loại đơn thư (thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền), duyệt phân loại.
- Phát hiện đơn trùng lặp.

Theo dõi xử lý

- Theo dõi, cập nhật kết quả xử lý đơn thư.

Tra cứu

- Tổng hợp kết quả xử lý đơn thư.
- Tìm kiếm đơn thư.

Hướng dẫn sử dụng

- Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng theo các vai trò.

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Hỗ trợ kỹ thuật
04.62872290 - ext 2
Email: tech@efy.com.vn

Download Teamview (Hỗ trợ từ xa)